رفتن به بالا

انواع اسنابرها، شوک ابزوربرهااسنابرها و شوک ابزوربرها جهت جلوگیری از صدمه خوردن خطوط لوله، تجهیزات، مخازن تحت فشار، شیرها و پمپ هایی که ممکن است در معرض بارهای دینامیکی ناگهانی قرار گیرند، استفاده می شوند. این بارها شامل بارهای دینامیکی( کوبش آب، شوک های ایجاد شده توسط شیرهای ایمنی و …) و از سوی دیگر تاثیرات بارهای خارجی (زلزله، انفجار و باد) می شود. همچنین اسنابرها می توانند به عنوان دمپرهای نوسانی جهت نوسان خطوط لوله و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از اسنابرها جابجایی های دینامیکی به کمترین مقدار خود می رسند.