رفتن به بالا

Rigid Hangerاز Rigid Hanger ها جهت نگه داشتن لوله ها در موقعیت ثابت و بدون تغییر در جابجایی عمودی استفاده می شود که در انواع سایز ها و با انواع متریال های مورد درخواست طراحی و تولید می شوند.